Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №73 комбінованого типу

Марсельська, 25а,
м.Одеса, 65069
тел. (482) 52−73−35
тел. (482) 52−73−36
тел-факс (482) 52−73−37
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДНЗ

Актуальність проблеми підготовки висококваліфікованого, вільно мислячого, активного  вихователя на сучасному етапі у зв'язку з сучасним підходом до людини як самоцінності очевидна для всіх. Допомогти вихователю опанувати новий педагогічним мисленням, готовністю до вирішення складних завдань в системі освіти, до підвищення свого педагогічної майстерності покликана спеціально організована методична робота.

Методична робота - в дошкільному закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду система взаємозалежних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вихователя і колективу в цілому.

У дошкільних закладах склалися певні форми підвищення кваліфікації вихователів, проте, між різними видами методичної роботи часто немає належної зв'язку, обліку конкретних інтересів і потреб вихователів.

Завдання завідуючої і методиста дошкільної установи полягає в тому, щоб виробити систему, знайти доступні і разом з тим ефективні методи підвищення педагогічної майстерності.

Основними критеріями ефективності методичної роботи, крім результативних показників(рівня педагогічної майстерності, активності вихователів та ін.), є характеристики самого методичного процесу:

Системність — відповідність цілей і завдань змісту та форм методичної роботи.

Мета:

- підвищення педагогічної майстерності кожного вихователя та педагогічного колективу в цілому;

- формування індивідуальних методичних систем окремих вихователів;

- освоєння нових педагогічних технологій та ін.

Завдання - це другорядна мета, що сприяють реалізації цілей. Так, для підвищення педагогічної майстерності вихователів необхідно вирішити наступні завдання:

а) виявити початковий рівень педагогічної майстерності кожного вихователя, тобто рівень його знань, педагогічних здатностей і умінь;

б) виробити у вихователів потреба в саморозвитку, самоосвіті, самовихованні;

в) розвинути гуманістичну спрямованість особистості кожного вихователя;

г) розвинути педагогічну техніку, тобто організаторські, комунікативні та інші вміння.

Зміст методичної роботи в дошкільному закладі визначається поставленими цілями і завданнями з урахуванням результатів навчально -виховного процесу, рівня педагогічної майстерності і кваліфікації вихователів, зрілості і згуртованості педагогічного колективу.

У зміст методичної роботи включаються наступні напрями: виховний, дидактичний, психологічний, фізіологічний, технічний, самоосвітній, індивідуально-методичне та ін.

Так, виховнийнапрямок передбачає підвищення кваліфікації вихователів з питань теорії і методики виховання дошкільників в умовах особистісного підходу і гуманізації виховного процесу.

Дидактичний напрямок методичної роботи включає оновлення знань вихователів з найбільш актуальних проблем, підвищення ефективності навчання дітей в ДНЗ.

Психологічнийнапрямок забезпечує підвищення кваліфікації вихователів в області загальної, вікової та педагогічної психології.

Фізіологічний напрямок передбачає з  загальної та вікової фізіології та гігієни.

Складність і різноманіття цілей і завдань методичної роботи в сучасному дошкільному закладі, універсальний характер її змісту, конкретні особливості кожного ДНЗ вимагають різноманітності методичних форм роботи з кадрами та їх оптимального сполучення між собою.

В останні роки ведуться активні пошуки нових, нетрадиційних форм методичної роботи. Однак слід зазначити, що ніякі форми роботи самі по собі, безвідносно до змісту підвищення кваліфікації педагога, не можуть гарантувати творчого підходу. Немає і не може бути поділу форм на нові і старі, сучасні і несучасні, так як кожна з них відповідає певному змісту. Будь-яка традиційна форма може бути активною, якщо грамотно побудована за змістом  та методом  і реалізує такі важливі функції, як інформаційну, орієнтовну  та  розвивальну. 

 

Технології  методичної   роботи - умови забезпечення якості освіти

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно – ціннісні орієнтири освітнього процесу. Сьогодні завданням  навчально – виховної роботи вже є не просто надання дитині певної суми знань, а її розвиток, становлення особистості, формування мотивації до самонавчання та навичок саморозвитку, самоактуалізації.

Виховати таку особистість зуміє відповідно лише педагог, який володіє такими ж якостями.

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Мета вихователя – методиста, який відповідає за організацію методичної роботи в дошкільному навчальному закладі  полягає у створенні належних умов формування особистості педагога – новатора.

Тому при плануванні методичної роботи з педагогами нашого дошкільного закладу  я виділяю такі аспекти.

Діагностичний аспект:

 • -вивчення рівня професійної компетентності педагогів;
 • -дослідження потреб педагогів у підвищенні рівня професійної майстерності;
 • -здійснення вихователями самооцінки власної методичної діяльності;
 • -оцінка педагогами результативності методичної роботи, її спрямованості на задоволення запитів педагогів, що мають різний рівень фахової підготовки та компетентності;
 • -вивчення результативності роботи методичної служби закладу.

Організаційний аспект:

 • -оптимізація структури науково – методичної роботи;
 • -науково – інформаційне та матеріально – технічне забезпечення методичної роботи;
 • -оптимізація системи управління науково - методичною роботою.

Контрольно – аналітичний аспект:

 • -аналіз рівня компетентності дошкільників;
 • -моніторинг результативності навчально – виховного процесу;
 • -моніторинг результативності науково - методичної роботи у дошкільному навчальному закладі.

Виходячи з цього, завданнями методичної служби дошкільного навчального закладу відносно окремих педагогівє:

 

 • -підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
 • -вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;

 • -мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
 • -підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
 • -створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
 • -підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
 • -формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
 • -вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
 • -підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
 • -інформаційне забезпечення педагогів.

  Завданнями методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом  є :

 • -узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
 • -збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
 • -сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
 • -робота з батьками;
 • -організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
 • -використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
 • -створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;
 • -організація, стимулювання, сприяння  суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

Важлива умова успішної діяльності методичної служби  дошкільного навчального закладу – правильний вибір її моделі в залежності від цілей, задач і підходів, на основі яких вона створюється.

Переді мною постало питання: яка ж модель методичної роботи повинна бути у дошкільному закладі,щоб вирішити усі вищезазначені завдання?

 Відомо, що творчу особистість може виховати лише творча особистість, розвинена і нестандартна. Творчий характер закладений і в самій професії вихователя. Дії педагога щоразу не копіюють попередні, динамізм навчально – виховного процесу вимагає від нього пошуку оптимального рішення в кожній конкретній ситуації. Творчість вихователя виявляється насамперед у прагненні й  умінні постійно вдосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу,творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і своїх колег.

Методична робота в дошкільному закладі є одним із засобів керівництва освітнім процесом і повинна забезпечити вирішення таких завдань, як доведення до педагогів інформації про результаті наукових досліджень в галузі педагогіки, психології теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями і методами.

Отже, модель методичної роботи в дошкільному закладі має бути спрямована не лише на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, а й створення умов для реалізації особистісних якостей вихователя, підвищення його професійно – особистісного саморозвитку, готовності до інновацій.

 

Як же зробити методичну роботу в дошкільному закладі дійовою і результативною?

 

По-перше, методична робота повинна носити комплексний характер і вестися за кількома напрямами:

 • -безперервне підвищення кваліфікації через систему методичних семінарів, звітів та методоб’єднань, творчих відкритих занять, самоосвіта з обраної теми.
 • -створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей, розробка фонду занять, дидактичного матеріалу і посібників, створення картотеки перспективного педагогічного досвіду, «банку» педагогічних ідей, оформлення кабінетів і розвиток навчально-матеріальної бази тощо.

По-друге, необхідно посилити індивідуальний підхід до педагогів у процесі методичної роботи, що вимагає враховувати досвід, інтерес, характер труднощів, психологічні особливості кожного вихователя.

 

Інтенсифікація методичної роботи означає:

 • -використання всіх тих методичних прийомів, ефективність яких уже підтверджена практикою;
 • -впровадження якісно нових і новітніх форм навчання, розроблених наукою і досвідом новаторів.

Враховуючи все це, модель методичної служби  нашого дошкільного закладу включає


 

.